martes, 2 de abril de 2013

El mestre d’aixa i el calafat: l’ofici de construir barques


Seguint amb els antics oficis, que vàrem començar en parlar de les trementinaires, anem del camp a la mar, per parlar dels oficis més tradicionals en la construcció i bastiment de les barques per pescar, on també parlem de les dificultats de pervivència en l’actualitat d’aquests tradicionals oficis. Ho farem acudint a un article sobre el tema de l’expert Jaume Badias Mata, sobre l’ofici de construir barques a la Costa Brava, que forma part del programa de recerca sobre “Mestres d’aixa i calafats a la Costa Brava. Anàlisi d’uns oficis tradicionals”, desenvolupat en el marc de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana.

Tradicionalment, el mestre d’aixa és qui, originàriament, tenia els coneixements i la pràctica a l’hora de projectar i construir una embarcació, a més d’exercir-ne el mestratge, mentre que el calafat és qui s’encarrega d’un aspecte de la construcció d’embarcacions de fusta, com és el de tapar les juntures de l’embarcació amb estopa perquè no hi entri aigua. Aquests dos oficis han estat tradicionalment separats perquè, especialment en el passat, eren dues persones diferents les encarregades de fer una i altra feina. Actualment, es barregen ambdós oficis. El mestre d’aixa, que és qui ha de projectar i construir una barca des de l’inici fins al final, normalment tenia una ocupació sedentària vinculada a una drassana pròpia, mentre que la tasca del calafat esdevenia més itinerant, ja que es dedicava a una tasca que era important en la construcció del bastiment d’una embarcació però també en el seu manteniment periòdic, de les flotes dels diferents ports.

La transmissió de coneixements dels oficis de mestre d’aixa i de calafat han anat passant de generació en generació i no és fins a finals del segle XX quan la introducció dels canvis en el procés de construcció ha transformat l’ofici, coincidint amb la dura i generalment desigual competència plantejada per la irrupció de la construcció naval en fibra. Fins llavors, els canvis s’esdevenien de forma gradual i relativament lenta, fet que permetia als constructors familiaritzar-s’hi poc a poc. En les nissagues familiars de Mestres d’aixa i de calafats, els fills seguien les directrius marcades pels pares, construint els mateixos tipus de bastiments i heretant les plantilles i les seves eines. Aquestes directrius i tradicions no eren del tot impermeables i sovint s’adoptaven solucions i formes a bastiments totalment alienes al que seria la matriu genèrica de la drassana i/o nissaga familiar, fet del tot lògic quan parlem d’un producte final, el bastiment, que es desplaçava al llarg de la costa i podía ser copiat, en les seves línies, per qualsevol assidu al port o a la platja com podien ser altres mestres d’aixa o calafats.

L’aprenentatge de l’ofici de mestre d’aixa ha variat sensiblement en els darrers anys tot i que no en el coneixement. Pel que fa a l’aprenentatge, abans els aprenents sovint no se’ls ensenyava l’ofici, sinò que treballaven amb el mestre d’aixa i certes parts del ofici eren un secret, i a vegades quan un traçava l’embarcació feia marxar la gent per por a crear futurs mestres d’aixa autònoms. Algunes parts de l’ofici s’havien d’aprendre mirant, perquè el mestre d’aixa no explicava res. Sovint s’esdevé que un jove que no tingui ningú de l’ofici en la seva familia vagi a aprendre l’ofici a una drassana amb un mestre d’aixa i que després es planti pel seu compte, ja que la continuïtat de la drassana està garantida i ocupada pel fill o un familiar proper del mestre.

Normalment, el primer contacte del que será un futur mestre d’aixa consisteix a esdevenir l’aprenent o peó de la drassana, el nivel més baix. Es dedicarà a fer tasques de suport com polir la fusta, clavar claus, aguantar la fusta mentre és serrada, esmolar les eines, filar estopa, etc., compaginant-ho amb altres activitats com vetllar pel foc, escombrar la drassana, la neteja i el manteniment de les eines i els equips, etc. Es passava d’aprenent a oficial després d’uns anys d’aprenentatge a la drassana. Tradicionalment, després del servei militar, l’aprenent es casava i començava a tenir responsabilitats i a esdevenir un oficial de segona, almenys en el cas de drassanes amb un gran volum de treball i d’operaris, on un mestre d’aixa amb l’ajut dels operaris s’estava vint-i-un dies per bastir una embarcació de vint-i-tres pams deixada a punt per ser pintada. Aquesta exemplificació la podem adaptar per al cas dels calafats.

Les innovacions tecnològiques, els canvis en els materials, l’aparició o desaparició de recursos, l’abandonament de determinades tècniques i el buit existent en la descripció de la cultura material de la pesca, fa que sigui interessant conéixer les formes de vida tradicionals de la construcció naval en fusta.

A la Costa Brava, per exemple, els oficis tradicionals de mestre d’aixa i calafat han sofert, des dels anys vuitanta, una gran transformació a causa de la gran disminució del nombre d’embarcacions de pesca construïdes amb fusta; així, ambdós oficis, vinculats al món de la pesca, són oficis tradicionals en procés de desaparició. Les embarcacions construïdes amb fusta han passat d’ésser embarcacions per a ús pesquer a ésser embarcacions destinades al temps de lleure. Els mestres d’aixa i calafats de la Costa Brava estaven concentrats en unes poques poblacions amb infrastructura portuària, circumstància que s’explica per la necessitat de donar servei a una flota pesquera amb embarcacions d’envergadura important. Les úniques drassanes que no están situades en espais portuaris són aquelles dedicades, exclusivament, a la construcció i manteniment d’embarcacions tradicionals per a l’esbarjo.

D’altra banda, s’està vivint un procés de canvi en el tipus de client dels mestres d’aixa i calafats de la Costa Brava i, per tant, en el tipus d’embarcacions construïdes, perquè s’ha viscut un fenomen de creixement de la náutica d’esbarjo amb fusta, simultani a un procés de revalorització del patrimoni històric i cultural marítim. Per això mateix, l’única expectativa de futur per a aquests mestres d’aixa i calafats és la construcció i el manteniment d’embarcacions tradicionals per al desenvolupament d’activitats de lleure.

Hi ha hagut una evolució en la percepció de l’ofici: ja no es diferencia entre mestre d’aixa i calafat.

Tanmateix, hi ha la idea generalitzada que cada drassana de cada població té unes característiques que la diferencien de la resta per factors que incideixen en el seu treball final, el bastiment. La morfologia de la costa, les arts de pesca tradicionals, la meteorologia local, la matèria primera més a mà, la formació técnica del mestre d’aixa i la tradició cultural lligada a una determinada vila. Entre els diferents tipus d’embarcació trobem els llaguts, els gussis, les palangreres, les barques de bou,…

En quant a les drassanes, tradicionalment han tingut i tenen una distribució i organització de l’espai de treball molt simple. Generalment, existeix un espai a l’aire lliure per poder treballar amb bastiments que no caben a l’interior del taller protegit. Aquest taller és a la vegada l’espai on es guarden les eines i es fan els traçats de les noves embarcacions. A vegades la drassana disposa d’un espai també cobert per guardar la fusta enmagatzemada i protegir-la del sol, tot i que sovint les seves dimensions obliguen a guardar-la en l’espai a l’aire lliure, això si sota proteccions. Quan es trobava a tocar de la platja, aquest espai a l’aire lliure es trobava en la mateixa sorra i gairebé sense limitació de superficie i sovint amb una part de la sorra anivellada fent d’escar per fer possible la varada dels bastiments.

Els principals problemes que han afectat l’ofici de mestre d’aixa i de calafat han estat els següents: (1) la dificultat a l’hora d’aconseguir la matèria primera adient, especialment la fusta, amb boscos esgotats on no hi ha la possibilitat de poder escollir les formes. Cal destacar, en aquest sentit, la pèrdua de l’hàbit existent entre els majoristes de fusta de separar les formes corbades; (2) la dificultat a l’hora de fer mestrances, manca de vocació o de perseverancia per part de les noves generacions a l’hora d’iniciar un aprenentatge davant la forta competència que representa estar en una zona turística on l’oferta d’ocupació de temporada en el sector serveis és més lucrativa que l’aprenentatge tradicional en una drassana; (3) el cost econòmic que representa en hores traduïdes en jornals la construcció d’un bastiment en contrast amb les embarcacions de fibra produïdes de forma industrial a partir d’un motlle, o sigui, l’elaboració enfront de la producció; (4) determinats impediments legals, com el que la Unió Europea va promoure, que prohibeix armar un bastiment profesional si no se’n desballesta un altre després de donar-lo de baixa de la seva activitat professional.

Quin és el futur de l’ofici? Com que actualment es construeixen menys o cap vaixell de fusta, la seva activitat es cenyeix majoritàriament a la reparació i pintura d’embarcacions de fusta ja existents i, a més, cada cop es generalitza més l’activitat d’hibernatge o pupil.latge de barques d’oci durant la temporada baixa, sent, a voltes, la principal font d’ingressos per a aquestes drassanes. També es poden donar casos de mestres d’aixa amb una visió menys tradicional, que introdueixen novetats tècniques, com coles sintètiques, pintures amb bicomponents, tapat d’escletxes en fred, …, i també en construcció de models de tradició no catalana. Com que ja no es construeixen embarcacions per a la pesca, degut a la disminució en els caladors tradicionals prop de la costa, i la necessitat de barques més potents i equipades, que requereixen materials com la fibra i el ferro, fa que això irremediablement afecti a l’exercici dels actuals mestres d’aixa, que es dediquen exclusivament a la reparació, i són conscients de la desaparició de l’ofici a mesura que la flota pesquera es va renovant. Per altra banda, s’amplia el ventall a la demanda de les embarcacions d’esbarjo. Això, encara que de manera diferent, ha revitalitzat l’ofici i l’ha transformat, ja que els mestres d’aixa que construeixen barques gairebé ho fan seguint les necessitats del comprador, construint sobre comanda i oberts a les necessitats i exigències del client.

(extret i, en part, resumit de L’ofici de construir barques a la Costa Brava, de Jaume Badias Mata. Museu de la Pesca.)

La manera tradicional de bastir barques d'un mestre d'aixa.

No hay comentarios:

Publicar un comentario